Naujienų portalas

Vasario 16-osios minėjimas Dieveniškėse

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dieną Dieveniškės pradėjo švęsti šv. Mišiomis Šv. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje (žinoma nuo 1471 metų). Tėveliukas kunigas Domas Valančiauskas pasakė jaudinantį pamokslą, apgailestaudamas, kad dar neturįs kovojančios už savo ir mūsų laisvę Ukrainos Raudonai Juodos vėliavos, kuri galėtų būti jaukioje bažnytėlėje prie Vatikano, Vyčio ir Valstybinės vėliavų bei karaliaus Vytauto portreto prie altoriaus.

Žmones sujaudino gilios garbaus Senolio kunigo mintys apie pilietišką pareigą ir meilę Tėvynei Lietuvai, darbus jos gėriui nežiūrint visų keturių okupacijų ar šiandienos iššūkių. Pulkas jaunimo, sklandžiai Šventąjį Raštą beskaitančio, vargonų gausmas bei balsingos dzūkų giedotojos lietuviškai ir lotyniškai įpuolė širdin atvykusiems giliai giliu apmąstymu apie šio jotvingių krašto dramatišką likimą bei šiandieną.

Žiaudrus Bėčionių piliakalnio vėjas ne tik plazdindamas vėliavas kalbino protėvių jotvingių vėles, bet ir sklaidė, tarsi vaidilos, mokytojo Vytauto Dailidkos skaitomą poemą apie gynėjų, ąžuolų- baltų milžinų, per Motinų meilę įgytą Laisvės, Šviesos ir Tiesos nenuilstamą siekį, sugrįžusi Kudirkos daina, kad Trispalvė Tautos dvasia gyventų amžinai.

Iškilmingas minėjimas baigėsi Šalčininkuose padedant partizanišką eglišakių, Trispalve geltonai-žaliai-raudonai perjuostą vainiką prie Tremtinių koplytstulpio. Į simbolinio kapo žemę įsmigo mieliausių spalvų trys žvakės.Tremtinių šviesus atminimas bei Draučių tragedijos (1998 m. vasario 15 d.) aukos pagerbtos tylos minute. Jautrius ir paprastus žodžiu apie atrastus namus tarė šaulys tremtinio sūnus Edmundas Jakubauskas.

Minėjimą Šalčios žemėje rengė ir dalyvavo KASP Didžiosios Kovos apygardos VIII rinktinės 9-oji kuopos kariai savanoriai, Šalčininkų 1011, 1009, Vilniaus kuopų šauliai, Rezervo karių asociacijos Vilnius skyriaus atstovai.

Jums gali patikti